Законска регулатива

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ред. бр. Назив документа ПДФ
1. Закон о рударству и геолошким истраживањима
2. Закон о раду
3. Статут Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља 28.08.2017. год.
4. Закон о безбедности и здрављу на раду

Колективни Уговор

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ред. бр. Назив документа ПДФ
1. Колективни Уговор за Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља 01.06.2018. год.
2. Измене и допуне Колективног Уговора за Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља 04.06.2021. год.

Из историје рударења у Србији

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ред. бр. Назив документа ПДФ
1. Српско рударство кроз историју (Слободан Вујић преузето из: Српско рударство и геологија у другој половини ХХ века, Корени, стр. 1-38, Академија инжењерских наука Србије, Матица српска и Рударски институт Београд, 2014, 564 стр.)

Правилници

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ред. бр. Назив документа ПДФ
1. Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима рудника
2. Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском
3. Правилник о техничким нормативима за пумпе и компресоре
4. Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим просторијама
5. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈП ПЕУ Ресавица
6. Правилник о условима и начину провере да ли су запослени под утицајем алкохола или других опојних средстава